Hovedsiden
FAQ/OSS om SPAM
Whois verktøy
Finn abuse kontakt
Om STOPPSPAM.org
SPAM filtrering
Eksterne lenker
Hjelpe oss?


STOPPSPAM.org
Multicontesta as
Thv. Meyersgt 47b
0555 OSLOSak nr: 2002-3014 
Dato:    02.12.02UTSENDELSE AV MARKEDSFØRING VIA E-POST UTEN FORBRUKERENS FORUTGÅENDE SAMTYKKE – MARKEDSFØRINGSLOVEN § 2bForbrukerombudet skal føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring og avtalevilkår er i samsvar med markedsføringsloven (mfl.). Særtrykk av loven følger vedlagt. Mer informasjon om Forbrukerombudet finnes på internettsidene våre: http://www.forbrukerombudet.no.

Vi har mottatt en henvendelse over e-post fra flere forbrukere som reagerer på at de har mottatt reklame via e-post fra Multicontesta.no uten å ha samtykket til dette på forhånd. Kopi av henvendelsene følger vedlagt. 

Markedsføringstiltaket reiser spørsmål etter mfl. §2b, som blant annet forbyr næringsdrivende å rette markedsføringshenvendelser via e-post til forbrukere, uten at det er innhentet samtykke fra forbrukeren på forhånd. 

Av informasjonshensyn følger en nærmere redegjørelse for sentrale sider av Forbrukerombudets tolkning og praktisering av bestemmelsen. 

Bestemmelsen omfatter markedsføringshenvendelser til ”forbrukere”. Henvendelser rettet til næringsdrivende, omfattes derimot ikke av bestemmelsen. Det er klart at henvendelser som sendes til en forbrukers private e-postadresse, vil være rettet til forbruker.

Når det gjelder markedsføringshenvendelser som sendes til en e-postadresse som forbrukeren benytter i jobbsammenheng, legger Forbrukerombudet til grunn at dette ikke vil medføre at henvendelsen automatisk må sies å være rettet til næringsdrivende. Det må i disse tilfellene foretas en vurdering av henvendelsens innhold for å kunne avgjøre om den er rettet til forbruker eller til næringsdrivende.

Tilbud om varer eller tjenester som hovedsakelig er til personlig bruk for privatpersoner, må sies å være rettet til forbruker. Reklame for produkter som er rettet til en bedrift fordi de vil kunne være av interesse for bedriften eller de ansatte, og hvor det i de fleste tilfelle vil være bedriften som faktisk går til innkjøp av produktene, vil imidlertid etter en helhetsvurdering kunne sies å være rettet til næringsdrivende og således falle utenfor forbudet i mfl. § 2b.

For å unngå misbruk av de kommunikasjonsmetoder som omhandles i mfl. § 2b, bør man ved utsendelse til bedrifter bestrebe seg på at tilbud kun sendes til mottakere som er rette vedkommende til å vurdere tilbudet som et ledd i sin yrkesutøvelse.

Det er kun hvor det er snakk om å sende ut markedsføringshenvendelser til forbrukere at den næringsdrivende må ha innhentet samtykke på forhånd.

En markedsføringshenvendelse vil i første rekke være en henvendelse hvor formålet med henvendelsen er å drive reklame for en vare eller tjeneste. I tillegg til det som tradisjonelt kan betegnes som reklame eller annonser, vil også det som etter vanlig språkbruk betegnes som informasjon, i visse tilfelle kunne sies å være markedsføring. Dersom formålet med henvendelsen er å fremme omsetningen av en vare eller tjeneste, vil den uansett form være å anse som markedsføring.

Henvendelser som inneholder en kombinasjon av nyheter/brukerinformasjon og reklame, omfattes også av ordlyden i § 2b. Det kreves derfor på samme måte som for andre markedsføringshenvendelser, at forbrukerne på forhånd må ha gitt samtykke til å motta denne typen henvendelser. I tillegg til dette, følger det av forarbeidene til bestemmelsen, nærmere bestemt Ot.prp nr. 62 (1999-2000) s. 33, at utsendelse av forespørsel om man ønsker å gi samtykke, skal anses som en markedsførings-henvendelse. Slike forespørsler kan derfor ikke sendes ut ved hjelp av telekommunikasjonsmetodene som mfl. § 2b omhandler.

Det kreves videre at samtykket som avgis av forbrukeren skal være en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring.

Dette innebærer at dersom det skal kunne sies å foreligge et gyldig samtykke, må forbrukeren avgi samtykket frivillig ved å foreta en aktiv handling, etter at han på forhånd har blitt informert om hva det innebærer å avgi et slikt samtykke. Av dette følger at en ordning hvor man legger opp til at forbrukeren avgir samtykke ved å forholde seg passiv, ikke aksepteres. Forbrukeren skal dessuten når som helst kunne kalle samtykket tilbake. Er det snakk om å innhente samtykke til å sende ut henvendelser med kombinert innhold av nyheter/brukerinformasjon og reklame, må det gjøres klart for forbrukeren at han eller hun samtykker til å motta henvendelser med et slikt kombinert innhold.

Det stilles forøvrig ikke noe formkrav til samtykket, som dermed kan gis både muntlig og skriftlig. Samtykket kan imidlertid, som nevnt, ikke innhentes ved at man ved hjelp av telekommunikasjonsmetoder som omfattes av mfl. § 2b (for eksempel e-post eller SMS) henvender seg til forbrukeren og spør om han eller hun ønsker å gi samtykke.

Det forutsettes i denne saken at klagerne ikke har gitt samtykke til å motta reklame via e-post fra dere. Dersom klagernes fremstilling er korrekt, har dere handlet i strid med mfl. §2b ved utsendelsen av e-posten.

Vi ber dere derfor om å endre fremtidig markedsføring slik at den ikke strider mot markedsføringslovens regler. 

Forbrukerombudet henstiller Multicontesta til å innskjerpe rutinene for utsendelse av markedsføring over e-post, og ber samtidig om en skriftlig redegjørelse for hvorfor det er blitt sendt ut e-post til forbrukere som ikke på forhånd har samtykket til dette. Vi imøteser deres svar snarest, og senest innen 23. desember 2002.

Med vennlig hilsen 
for ForbrukerombudetBente Øverli
seksjonsjef
Multicontesta as
Thv. Meyersgt 47b
0555 OSLO
Sak nr: 2002-3014 05.02.03
Dato:    05.02.03

INNKALLELSE TIL MØTE OM UTSENDELSE AV MARKEDSFØRING VIA E-POST UTEN FORBRUKERENS FORUTGÅENDE SAMTYKKE – MARKEDSFØRINGSLOVEN § 2b

Det vises til tidligere korrespondanse i saken, senest deres brev av 16.12.02. Vi beklager at det har tatt tid før dere har fått svar på deres brev. Vi har imidlertid ønsket å avvente situasjonen noe, for å se på om andelen av klager på Multicontestas utsendelse av e-post ville avta. Dette kan synes å være tilfelle, noe som kan indikere at deres vasking av adresselister har vært effektiv og/eller at innholdet i deres e-poster har endret karakter til ikke lenger å være forbrukerhenvendelser.

Vi finner likevel grunn til å kommenter deres brev av 16.12.02.

Det går her frem at dere mener at Multicontestas utsendelse av e-post ikke har brutt forbudet i mfl. § 2b om å sende e-post til forbrukere som ikke har samtykket til dette. Vi er ikke enige i deres syn. Dette vil bli nærmere grunngitt i det følgende.

Forbudet omfatter markedsføringshenvendelser til ”forbrukere”. Henvendelser rettet til næringsdrivende, omfattes derimot ikke av bestemmelsen. Det er klart at henvendelser som sendes til en forbrukers private e-postadresse, vil være rettet til forbruker. Vi har 
mottatt flere klager fra forbrukere hvor vi mener dette er tilfelle. Se kopi av vedlagte klager fra (....). 

Når det gjelder markedsføringshenvendelser som sendes til en e-postadresse som forbrukeren benytter i jobbsammenheng, legger Forbrukerombudet, som tidligere nevnt, til grunn at dette ikke vil medføre at henvendelsen automatisk må sies å være rettet til næringsdrivende. Det må i disse tilfellene foretas en konkret vurdering av henvendelsens innhold for å kunne avgjøre om den er rettet til forbruker eller til næringsdrivende. Dette innebærer at tilbud om varer eller tjenester som hovedsakelig er til personlig bruk for privatpersoner, må sies å være rettet til forbruker. Reklame for produkter som er rettet til en bedrift fordi de vil kunne være av interesse for bedriften eller de ansatte, og hvor det i de fleste tilfelle vil være bedriften som faktisk går til innkjøp av produktene, vil imidlertid etter en helhetsvurdering kunne sies å være rettet til næringsdrivende og således falle utenfor forbudet i mfl. § 2b. Forbrukerombudet er således av den oppfatning at følgende klager som vi har mottatt, er å anse som e-post til forbrukere, selv om selve e-postadressen er tilknyttet en næringsdrivende. Se kopi av 
vedlagte klager fra (....).

I tillegg til disse sistnevnte klagene, har vi mottatt flere klager fra personer som har mottatt e-postreklame fra dere på sin adresse på jobb, men som ikke har lagt ved selve e-posten. Vi har derfor foreløpig ikke vurdert lovligheten av disse.

Vi vil videre påpeke at det etter vår oppfatning ikke vil være avgjørende for deres ansvar etter markedsføringsloven om dere i avtalen med deres kunder har inntatt en bestemmelse om at kunden selv er ansvarlig for ikke å bryte norsk lov. Forbudet mot utsendelse av e-post til forbrukere som ikke har samtykket til dette, retter seg mot både den som sender ut markedsføringshenvendelser samt eventuelle medvirkere, 
jf. mfl. §§ 2b, 14, 16 og 17. 

***

På bakgrunn av at vi synes å ikke være helt enige om lovligheten av deres utsendelser av e-post, kan vi, dersom det er ønskelig fra deres side, stille oss til faglig disposisjon på et møte hos oss. Vi kan her diskutere nærmere deres virksomhet og forklare nærmere vår tolkning av mfl. § 2b. På bakgrunn av deres opplysninger om at dere har engasjert en advokat til å vurdere forholdet, ville det etter vår mening være hensiktsmessig om dere i tilfelle har med denne advokaten på dette møtet. Vi ber om en snarlig tilbakemelding på om et møte er ønskelig/nødvendig.

I motsatt fall ber vi om en snarlig kommentar, senest innen 27. februar 2003, på vår henvendelse, herunder en bekreftelse på at Multicontesta as vil innrette seg etter forbudet i mfl. § 2b.


Med vennlig hilsen 
for ForbrukerombudetBente Øverli
seksjonsjef
« TILBAKE