Hovedsiden
FAQ/OSS om SPAM
Whois verktøy
Finn abuse kontakt
Om STOPPSPAM.org
SPAM filtrering
Eksterne lenker
Hjelpe oss?


STOPPSPAM.org
MobilVarehuset.no
v/daglig leder Audun Danielsen
Crta De Mogan 8,5
Taurinto
Cran Canaria
Sak nr: 2002-2868 
Dato: 14.11.02


Internettsidene www.MobilVarehuset.no – markedsføringsloven § 1Forbrukerombudet skal føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring og avtalevilkår er i samsvar med markedsføringsloven (mfl.). Særtrykk av loven følger vedlagt. Mer informasjon om Forbrukerombudet finnes på våre nettsider, http://www.forbrukerombudet.no 

Vi har gjennom to artikler (se vedlegg 1-3) inntatt i hhv. digi.no og dinside.no blitt kjent med konseptet MobilVarehuset.no. Så vidt vi kan se, går konseptet kun ut på å gi medlemmer i nettbutikken gode tilbud på mobiltelefoner og abonnement. Dette inntrykket forsterkes ved at billige mobiltelefoner er lagt ut som blikkfang på deres nettsider (se vedlegg 4). På samme side blir det også opplyst at tilbudet gjelder t.o.m.15. desember eller så langt beholdningen rekker, og videre at hver kunde bare har mulighet til å kjøpe en telefon. Dette kan tyde på at det er et mindre antall mobiltelefoner som er lagt ut for salg. I de nevnte artiklene blir det reist en rekke spørsmål ved seriøsiteten til nettbutikken. Vi ber derfor om en kommentar til disse påstandene samt en nærmere redegjørelse for konseptet, herunder hvilke aktiviteter MobilVarehuset.no planlegger fremover. 

Det fremgår blant annet av deres nettsider at forbrukere, for i hele tatt å kunne handle på MobilVarehuset.no, må registrere seg som medlemmer og forhåndsbetale kr. 350,-. De registrerte medlemmene får da tilsynelatende en fordel i form av ”Supertilbud på mobiltelefoner” og ”kjempetilbud på rimelige abonnement”. Ved å tipse minst 15 venner om konseptet til MobilVarehuset.no, får medlemmer i tillegg en belønning i form av et gavekort pålydende kr. 350,- (se vedlegg 5)

Saken reiser spørsmål etter mfl. § 1 første ledd som setter forbud mot, i næringsvirksomhet, å foreta handling som er urimelig i forhold til forbrukerne, eller som for øvrig strider mot god markedsføringsskikk


Markedsføring ved hjelp av ”tips en venn”- metoder – mfl. § 1

Markedsføringsloven stiller opp visse skranker for utsendelse av markedsføring via blant annet SMS og e-post. Det følger av mfl. § 2b at næringsdrivende som ønsker å sende reklame til forbrukere via e-post eller SMS, må innhente et samtykke fra forbrukerne på forhånd. Bestemmelsen gjelder imidlertid bare der den næringsdrivende tar initiativet og aktivt sender ut markedsføringshenvendelser til nærmere angitte personer eller adresser. ”Tips en venn" -metoder, hvor forbrukere oppfordres til å videresende reklame eller tipse andre om den næringsdrivendes virksomhet, vil derfor i utgangspunktet ikke rammes av denne bestemmelsen. Dersom den næringsdrivende derimot legger opp til en ordning hvor forbrukere skal tipse venner og kjente om en næringsdrivendes internettsider, har Forbrukerombudet konkludert med at dette er urimelig og i strid med markedsføringsloven § 1 i tilfelle hvor avsenderne av tipsene premieres/belønnes. Begrunnelsen for dette er at markedsføring ved hjelp av ”tips en venn”-metoder hvor det lokkes med belønning, kan være minst like påtrengende og forstyrrende for mottakerne av tipsene, som direkte markedsføring fra den næringsdrivende.


På bakgrunn av det som er sagt ovenfor, er det klart at å ha en slik ”Tips en venn”-funksjon tilgjengelig som dere har på nettsidene er i strid med mfl. § 1, da det legges opp til en ordning hvor man ved å sende tips til venner og kjente mottar gavekort på kr. 350,- .


Vi ber derfor om at denne funksjonen fjernes umiddelbart.

Krav om forskuddsbetaling(for medlemsskap) før innholdet i medlemsskapet og kjøpsbetingelsene blir presentert – mfl. § 1For å kunne handle på MobilVarehuset.no, må forbrukerne registrere seg og samtidig forskuddsbetale kr. 350,- for å bli medlemmer. De registrerte medlemmene får da tilsynelatende en fordel i form av ”Supertilbud på mobiltelefoner” og ”kjempetilbud på rimelige abonnement” (se vedlegg 5). Så vidt vi har kunnet bringe på det rene, blir det verken gitt opplysninger om gjeldende kjøpsbetingelser eller en nærmere beskrivelse av innholdet i medlemsskapet før man er registrert som medlem (se vedlegg 2 og 5). Det er heller ikke mulig å få mer informasjon om de produktene som markedsføres i kampanjeperioden, og dette gjør at det er umulig å undersøke om det foreligger særskilte betingelser knyttet til tilbudet. Etter vårt syn er det i strid med god markedsføringsskikk, og dermed mfl. § 1, å 

kreve kr. 350,- på forskudd (for medlemsskapet) før selve innholdet i medlemsskapet og gjeldende kjøpsbetingelser blir presentert for forbrukerne. Slik avtaleinngåelses-prosessen er lagt opp, betaler forbrukerne i realiteten for noe han eller hun ikke vet hva er. Alle betingelsene og forutsetningene knyttet til medlemsskapet må derfor presenteres på en klar og tydelig måte for forbrukerne før det gis anledning til å inngå medlemsskap. Dette vil kunne sikre at selve beslutningen om medlemsskap treffes på riktig grunnlag. Vi ber derfor om at avtaleinngåelsesprosessen endres i tråd med ovennevnte standpunkter

*******

Vi ber om en snarlig tilbakemelding med en redegjørelse for konseptet samt en bekreftelse på at dere vil følge Forbrukerombudets standpunkter i fremtidig markedsføring.


Svar i saken mottas snarest mulig, og senest innen fredag 22. november 2002

Med hilsen
for Forbrukerombudet

Bente Øverli
seksjonssjef

Mobil Varehuset AS
Postboks 1050 Majorstuen
0367 OSLO

Sak nr: 2002-2868 
Dato:    27.11.02Utsendelse av markedsføring via e-post uten forbrukerens forutgående samtykke - varsel om forbudsvedtak – markedsføringsloven § 2b jf. §§ 14 og 16Forbrukerombudet skal føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring og 

avtalevilkår er i samsvar med markedsføringsloven (mfl). Særtrykk av loven følger vedlagt. Mer informasjon om Forbrukerombudet finnes på internettsidene våre: http://www.forbrukerombudet.noVi har de siste to dagene mottatt en mengde henvendelser fra forbrukere som reagerer på at de har fått tilsendt en e-post med reklame for www.mobilvarehuset.no. Avsenderen av e-postene er gavekort@mobil-varehuset.com. De aktuelle e-postene er utformet som tips fra en venn, men ingen av klagerne kjenner personen de har mottatt tipset fra. Ut fra det som foreligger av opplysninger i saken, virker det som det har skjedd en masseutsendelse av de aktuelle e-postene gjennom Chellos mail-server, og at det er representanter for Mobilvarehuset som har iverksatt utsendelsen. Kopi av en av klagene vi har mottatt følger vedlagt.

Markedsføringen reiser spørsmål etter mfl. §2b, som blant annet forbyr næringsdrivende å rette markedsføringshenvendelser via e-post til forbrukere, uten at det er innhentet samtykke fra forbrukeren på forhånd. 

For at det skal foreligge et gyldig samtykke, må forbrukeren avgi samtykket frivillig ved å foreta en aktiv handling, etter at han på forhånd har blitt informert om hva det innebærer å avgi et slikt samtykke. Forbrukeren kan dessuten når som helst kalle samtykket tilbake.

Ut fra de opplysningene Forbrukerombudet har fått i saken, legger vi til grunn at det er Mobilvarehuset selv som har iverksatt utsendelsen av de aktuelle e-postene. Ingen av klagerne har gitt samtykke til å motta e-post-reklame fra Mobilvarehuset. Dere har derfor handlet i strid med mfl. §2b ved utsendelsen av e-posten.

Vi ber derfor om at dere innen 2. desember 2002 kl. 14.00 bekrefter at dere ikke vil gjenta den lovstridige markedsføringen. Send gjerne svar via faks til 23 400 601 eller e-post til feh@forbrukerombudet.no

Vi viser også til det vedlagte brevet til Mobil Varehuset AS av 14.11.02, og de forhold som er tatt opp der. Dersom vi ikke innen den angitte fristen mottar svar med bekreftelse på at dere vil endre markedsføringen i tråd med Forbrukerombudets standpunkter slik disse fremgår av FOs brev, vil vi, uten ytterligere varsel, fatte forbudsvedtak med hjemmel i markedsføringslovens § 14. Det vil også bli fastsatt tvangsgebyr med mindre særlige grunner taler mot det,  jf. markedsføringslovens § 16. Et eventuelt forbudsvedtak vil i tillegg til Mobil Varehuset AS også bli rettet mot styreleder Audun Danielsen personlig.
Med hilsen 
for ForbrukerombudetBente Øverli
seksjonssjef
« TILBAKE