Hovedsiden
FAQ/OSS om SPAM
Whois verktøy
Finn abuse kontakt
Om STOPPSPAM.org
SPAM filtrering
Eksterne lenker
Hjelpe oss?


STOPPSPAM.org
Oslo Politidistrikt
Pb 8101 Dep
0032 OSLO
Sak nr: 2002-2868 
Dato: 13.12.02

BEGJÆRING OM ETTERFORSKNING OG PÅTALE OVERFOR MOBIL VAREHUSET AS OG ØYVIND DANIELSEN FOR OVERTREDELSE AV STRAFFELOVEN § 271 JF. § 270 

Jeg begjærer med dette etterforskning og påtale overfor Mobil Varehuset AS og Audun Danielsen for det jeg mener kan være overtredelse av straffeloven § 271 jf. § 270
Nettbutikken Mobil Varehuset AS, hvor Audun Danielsen er daglig leder, markedsfører på sine hjemmesider www.mobilvarehuset.no mobiltelefoner til forbrukere til svært lave priser. For å kunne benytte seg av tilbudene, må forbrukerne betale inn 350 kroner på forskudd. Utskrift fra firmaets hjemmesider følger vedlagt.
Forbrukerombudet har mottatt flere henvendelser fra forbrukere som har betalt inn beløpet, men ikke fått tilsendt passordet man trenger for å kunne handle i firmaets nettbutikk. Kopi av henvendelsene følger vedlagt.
Forbrukerombudet har konkludert med at firmaets markedsføring er i strid med markedsføringsloven fordi firmaet ikke presenterer kjøps- og medlemsvilkårene før kundene har betalt innmeldingsavgiften, og fordi det på hjemmesidene til firmaet er lagt inn en såkalt ”tips en venn”-funksjon hvor man blir belønnet for å tipse venner om www.mobilvarehuset.no. Dette ble tatt opp med firmaet i brev av 14.11.02, og i brev av 2. desember lover firmaet å innrette fremtidig markedsføring etter markedsføringslovens regler. Dette løftet har imidlertid ikke blitt fulgt opp i praksis. Forbrukerombudet er derfor i ferd med å fatte forbudsvedtak mot firmaet på grunn av de nevnte brudd på markedsføringsloven. Kopi av korrespondansen med firmaet følger vedlagt. Kopi av forbudsvedtaket vil bli ettersendt når dette foreligger.
Ut fra de opplysninger som foreligger i saken, mener Forbrukerombudet at det er grunn til å tro at firmaet, i den hensikt å oppnå egen vinning, forsettlig fremkaller en villfarelse som rettstridig forleder forbrukere til å foreta handling som vil volde tap for forbrukerne. 


Jeg ber om at dere prioriterer denne begjæringen, og holder meg orientert om utviklingen i saken.Med hilsenBjørn Erik Thon
forbrukerombud
« TILBAKE